top of page
Systeemtherapie/gezinstherapie

Behandelaanbod

BEHANDELAANBOD

Je gezin, een belangrijke plek

Je gezin is de plek waar iedereen zich thuis wil voelen en zichzelf wil kunnen zijn.

Waar je erkenning wilt voelen voor wie je bent, wat je kan, dat je er toe doet en voor de plek die je toebehoort. Waar je samen bent en ruimte voor jezelf mag nemen. Met begrip voor elkaars behoeften, gevoelens en grenzen. 

SYSTEEMTHERAPIE

Gezinstherapie

Gezinstherapie valt onder de systeemtherapie. Ons gedrag wordt bepaald in relatie tot de ander. Daarom heeft het gedrag van een gezinslid altijd invloed op de andere gezinsleden en andersom. We zijn altijd onderdeel van een systeem.

Als systeemtherapeut zie ik klachten niet als een individueel probleem, maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op je gezin.

 

Je bent wie je bent door alles wat je in je aard hebt meegekregen en hebt meegemaakt. Dit vormt de bril waardoor je naar jezelf, de ander en de wereld kijkt. Deze bril kleurt vervolgens je interactie met anderen. Dat geldt voor kinderen en jongeren, en ook voor hun ouders.

Individuele problemen van kinderen en jongeren kunnen zijn ontstaan en/of in stand gehouden worden door bepaalde interactiepatronen of gebeurtenissen in het gezin. Tegelijkertijd zijn de problemen juist ook samen met de gezinsleden gemakkelijker het hoofd te bieden.

Binnen gezinstherapie is niet per definitie bij ieder gesprek het hele gezin aanwezig.

 

Wie er wanneer betrokken zijn bij de gesprekken,

stemmen we samen af.

Gezinsonderzoek

Systeemtherapie geeft ruimte voor de eigen geschiedenis van ouders, zodat we beter kunnen begrijpen wat er in de interactie telkens weer gebeurt.

 

De rol van aanwezige broers en/of zussen met hun eigen inzichten en steun in de systeemtherapie, is prachtig om te ervaren.

ER SAMEN TOE DOEN

Patronen doorbreken 

Praten met gezinnen creëert ruimte in vastzittende patronen doordat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven die er zijn in het gezin. Het bewustzijn wordt vergroot over het eigen gedrag en de cognities.

 

We kijken naar de invloed van de zorgen en veranderwensen op ieder gezinslid. En samen onderzoeken we wat er nodig is om begrip te voelen voor elkaars behoeften, grenzen en ruimte. Want wanneer dit begrip er is, ontstaat er ruimte voor ieders eigenheid en de verbinding en daarmee het gevoel er toe doen voor de ander.

De meervoudige partijdigheid ofwel betrokkenheid als systeemtherapeut voor ieder gezinslid, is ondersteunend in dit proces. Niet alleen het aangemelde kind, maar ieder gezinslid doet er toe. Daarnaast ervaren ouders hoe ze op een andere manier kunnen afstemmen op hun kind.

Gezinstherapie heeft een krachtig effect. Omdat de verandering samen wordt gedragen, treedt er duurzaam herstel op.

Terwijl kinderen en jongeren zich meer begrepen voelen,
voelen ouders dat ze weer nabij kunnen of mogen zijn bij het leven van hun kind.

Onderzoek

Een gezinsonderzoek wordt ingezet wanneer niet duidelijk is wat een gezin nodig heeft.

Daarnaast kan een gezinsonderzoek een waardevolle aanvulling zijn op een individueel onderzoek. Voor een gezinsonderzoek zijn ongeveer 5-10 sessies nodig.

De Theraplay-observaties kunnen ingezet worden om een beeld te krijgen van wat een kind en ouders nodig hebben wanneer er vermoedens zijn van hechtingsproblematiek. Behandeling met Theraplay wordt altijd ondersteund door de observaties.

20211212_085248_edited.jpg
Hechting & Theraplay

Hechting is een blauwdruk voor geluk

PAULIEN KUIPERS

BASISVERTROUWEN

Hechting

Kinderen hebben hun eigen reis in het leven waar ouders een poos op mogen mee lopen. Kinderen hebben het op hun reis nodig dat ouders bepaalde basisbehoeften vervullen. Basisbehoeften als emotionele beschikbaar zijn, vertrouwen, ruimte en grenzen bieden. Zo krijgen kinderen een stevig basisvertrouwen om op te staan voor wat er in het leven op hun pad komt. Door de generaties heen nemen ouders de eigen hechtingservaringen mee in de interactie met het kind.
Hier gaat hechting over.

Hechting is een blauwdruk voor geluk en geeft daarmee kleur aan je welzijn in het leven. Het vormt de bril waardoor je naar jezelf, de ander en de wereld kijkt en hoe je dit alles begrijpt. Het is onmogelijk om als ouder volledig de verschillende basisbehoeften van kinderen te vervullen, dat is ook niet nodig. Maar wanneer er sprake is van een onveilige hechting of een minder stevig basisvertrouwen dan is het van belang ouders te helpen beter af te stemmen op wat hun kind specifiek nodig heeft. Hoopvol is het gegeven dat hechting niet stopt bij het 4e jaar en dat ook volwassenen hun basisvertrouwen kunnen versterken. Want hechting is naast een blauwdruk, ook als een weefwerk dat ons leven lang doorweeft.

Factoren die een veilige hechting bemoeilijken

Soms is de hechting tussen ouder en kind niet goed op gang gekomen of wordt deze bemoeilijkt. Dit kan door een traumatische bevalling, een beperking of een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme, of wanneer een ouder bijvoorbeeld zelf blokkeert in zijn gevoelens.

 

Soms hebben ouders te veel op hun bordje, denk aan hun eigen rugzak, een ander kind met grote zorgbehoefte, een scheiding, ziekte, overlijden of financiële problemen waardoor je als ouder (tijdelijk) minder beschikbaar kon of kunt zijn voor je kind. Soms is hechten lastig wanneer eigen onvervulde basisbehoeften uit de kindertijd nog een rol spelen in het leven van ouders en de hechting vanuit de ouder niet goed op gang is gekomen. Soms zijn gebeurtenissen te heftig en de onveiligheid te groot. Soms gaan problemen over van de ene generatie in de andere, terwijl dat vaak juist niet de bedoeling was.

 

Soms is het lastig om goed af te stemmen op dit specifieke kind. Soms staan ouder-kind relatieproblemen of gezinsomstandigheden op de voorgrond.

Een kind is niet òf veilig òf onveilig gehecht, want hechting kent een gradatie.
We zijn meer of minder veilig gehecht. Het levenslange proces van hechting verloopt tevens in wederkerigheid met de ander die voor ons staat.

Met het versterken van de verbinding in onszelf en de ander,
voelen we ons van binnen veilig en autonoom.

Veilige hechting

Met een veilige gehechtheid ofwel een stevig basisvertrouwen hebben kinderen de beste kansen op te groeien tot gezonde zelfstandige volwassene: Met voldoende vertrouwen in zichzelf - het gevoel er toe te doen, zich geliefd voelen, erbij te horen en het geloof de dingen te kunnen- en voldoende vertrouwen in de ander, kunnen kinderen in verbinding blijven met hun authentieke zelf, zich ontplooien en gezonde positieve relaties aangaan. 


Het valt me op dat steeds meer kinderen ouders hebben die bewust naar hun eigen patronen willen kijken. Steeds meer ouders beseffen hoe de interactie met hun kinderen zo ingekleurd wordt door de eigen conditionering, dat ze de wijze waarop ze zelf zijn gevormd in hun kindertijd meenemen in het contact met hun kind. Maar, ook dat kinderen hun ouders vaak een spiegel voor houden. 

Onveilige hechting

Met een onveilige gehechtheid of een minder stevig basisvertrouwen durven we er minder op te vertrouwen dat we er toe doen, dat we geliefd zijn, de dingen kunnen, dat we erbij horen, de moeite waard zijn of dat anderen te vertrouwen zijn. Een onderliggende angst is aanwezig waarmee het moeilijk is je veilig te voelen bij jezelf en/of de ander.
 

Wanneer we ons hierin kwetsbaar voelen, zetten we (disfunctionele) beschermingsmechanismen in. Deze nemen we mee naar de volwassenheid, maar zijn niet altijd handig om bijvoorbeeld uit jezelf te halen wat er in zit of deze kunnen je in de weg kunnen staan in de verbinding met anderen. Kernovertuigingen dat je er niet toe doet, niet geliefd bent, niet goed genoeg bent of faalt, zijn pijnlijk voor ons als mens wanneer we daarin geraakt worden. Wanneer we anderen niet vertrouwen, kunnen we ons eenzaam voelen.

Naarmate ouders zich meer bewust worden van hun eigen behoeften en grenzen, worden ze duidelijker voor hun kind.

OUDER-KIND BEHANDELING

Theraplay

Theraplay is een ouder-kind behandeling die ruimte geeft om de hechtingsproblematiek van een kind te verzachten of op te heffen door antwoord te geven op de gevoelde onderliggende angsten of het kind er toe doet, geliefd is, de dingen kan en erbij hoort.

 

De kracht van de natuurlijke band tussen ouder en kind wordt ingezet en uitvergroot tijdens eenvoudige spelletjes. Het samen beleven van plezier staat voorop waarmee je kind heel duidelijk voelt dat het de moeite waard is, dat het er toe doet en dat het de dingen kan. Je kind gaat zich zelfverzekerder en veiliger voelen.

 

Theraplay geeft een positief effect op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van je kind wat door zal werken op zijn gedrag. Want door het gedeelde plezier kan het brein van het kind ontspannen en open staan voor de nieuwe positieve corrigerende ervaringen die nodig zijn om zich veiliger of steviger te voelen. Kinderen kunnen (weer) zien dat ze er toe doen in de ogen van hun ouder; ze zien weerspiegeld dat ze geliefd zijn.

Dat gevoel geven we samen een podium.

IMG-20150509-WA0001_edited.jpg

Theraplay maakt gebruik van de kracht van de natuurlijke band tussen ouder en kind

IMG-20150509-WA0062.jpg

Krachtig aan de Theraplay-methodiek vind ik dat het is afgeleid van wat kinderen tijdens het opgroeien gewoon nodig hebben: structuur, verzorging, betrokkenheid en uitdaging afgestemd op dit specifieke kind. Het samen beleven van plezier ondersteund door hersenonderzoek voor het versterken van de veilige gehechtheid.

 

  • Theraplay wordt ingezet bij het jonge kind tot aan de puber. 

  • Alle sessies worden opgenomen, geanalyseerd en besproken in de ouderbegeleiding.

Het zelfvertrouwen wordt vergroot. Ook van ouders, wanneer ze weten

hoe ze bij zichzelf kunnen blijven in het contact met hun kind.

bottom of page